Algemene voorwaarden Doc.Collins

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Doc.Collins: Doc.Collins, eenmanszaak te Gaanderen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09160370. Koper: De natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Doc.Collins opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst. Diensten: De diensten die Doc.Collins aanbiedt is het verkopen en bezorgen van alcolische dranken en toebehoren door bijna heel Nederland.

Doc.Collins behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

AANBOD | OVEREENKOMST

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aankoop. Doc.Collins is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aankoop door de potentiële Koper leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

Een aanvaarding van een aanbod door de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan Doc.Collins via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Doc.Collins ontvangen. De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk persoonlijk, telefonisch of per e-mail te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen. Of een offerte is door de Koper schriftelijk akkoord bevonden en door Doc.Collins ontvangen ingeval door Doc.Collins een op naam gestelde offerte is uitgebracht. In alle gevallen is overeenkomst bereikt over het advies, de prijs, de levering en bijzonderheden van het aanbod. Aan een dergelijke overeenkomst is dus altijd een betalingsplicht verbonden!

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd. In het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Doc.Collins herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

(Product-) informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, die via de webshop, telefonisch of via e-mail wordt verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Doc.Collins kan niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn, daar veel informatie regelmatig verandert en veel informatie ook van derden afkomstig is. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding/ruiling.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief btw.

De Koper is de prijs verschuldigd die Doc.Collins in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Doc.Collins worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

BESTELLING | BETALING

BESTELLEN

Alles is per fles te bestellen.
Er geldt geen minimum voor het aantal te bestellen flessen.

Alleen bestellingen met een afleveradres in Nederland worden geaccepteerd. Via de webshop kunnen geen bestellingen geplaatst worden met een afleveradres op één van de Waddeneilanden.

U ontvangt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.

BETALEN

iDeal / CreditCard
Een bestelling plaatsen via de webshop kan in combinatie met vooruitbetaling via iDeal of CreditCard. Via deze betaalmethode kunt u direct uw betaling afhandelen tijdens het bestelproces. U rekent af in de vertrouwde, beveiligde internet betaalomgeving van uw eigen bank. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht en uw order kan direct worden afgerond.

Betalingstermijn: De betalingstermijn voor facturen die buiten de webshop om tot stand komen, betreft 14 dagen.

BEZORGEN

Er geldt een vast tarief voor bezorgkosten a € 8,41.

In combinatie met ons uitgangspunt de bezorgkosten zo laag mogelijk te willen houden, is het ons streven uw bestelling binnen 5 werkdagen na de dag van de bestelling, bij u afgeleverd te hebben.

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief btw.

HERROEPING | RUILING

De Koper kan binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

In geval van ontbinding is de Koper verplicht het ontvangen product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Doc.Collins terug te zenden in de staat waarin de Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

Indien de Koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Doc.Collins binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Koper aan Doc.Collins betaalde bedrag middels een bankoverschrijving.

Onderaan de website, onder het hoofdstuk “KLANTENSERVICE”, vindt u de rubriek “Retourneren”, waarin u het “Herroepingsformulier” kunt downloaden om de herroepingsprocedure in gang te kunnen zetten.

OVERMACHT

In geval van overmacht is Doc.Collins niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Doc.Collins is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.